Op maat gemaakt
Laagste prijs
Gratis kleurstalen
Geen bezorgkosten
3 jaar garantie

Herroepingsformulier
Informatie rondom garantie & retour
Retourneren van kant en klare roljaloezieën. Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat bestelde roljaloezieën.
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw roljaloezie (en)  zonder opgave van reden, mits geen maatwerk, deugdelijk verpakt en onbeschadigd  te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u onderstaande formulier invullen en retourneren via email: contact@hewo.nl
Uitzonderingen retourneren

Speciaal voor u op maat gemaakte roljaloezieën kunnen niet retour worden genomen.
Bij twijfel neemt u contact op met onze klantenservice.

Garantievoorwaarden:
De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst 
bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik 
voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen 
niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, 
ontbinding en/of prijsvermindering. 
De ondernemer verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer 
garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet 
aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend 
gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch 
anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem: 
• tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, 
met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer; 
• één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met 
inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de 
ondernemer; 
• na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip 
van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer. 
Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te 
herstellen. 
Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland 
beperkt tot die kosten die de ondernemer kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven 
wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd. 
De verplichting van de ondernemer met betrekking tot conformiteit genoemd in lid 1 en zijn 
eventuele productgarantie genoemd in lid 2 vallen niet onder de aanbetalingsgarantie genoemd 
in artikel 17 lid 1. 
De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van 
bovengenoemd systeem. 
Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de ondernemer, 
geldt deze garantie ook voor de afnemer. 
Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik 
van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk. 
De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt 
verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld. 
Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit 
technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, 
Evenals het slecht verpakt  retour sturen met beschadiging tot gevolg,
kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. 

ARTIKEL 16 - Aansprakelijkheid 

Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, 
is de ondernemer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die de 
ondernemer niet kende noch behoorde te kennen, zoals: 
• het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan 
bouwvocht na nieuwbouw of verbouw; 
• het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe 
inwerking van warmtebronnen zoals , c.v.-leidingen en haarden; 
• extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een 
te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten

Onze Identiteit
Hewo Raamdecoratie
Boshoverweg 35 A
6002 AL  Weert
email:  contact@hewo.nl
00(31)495541011
KVK 13023009
BTW NUMMER 800 342 501 B01

Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan
Hewo Raamdecoratie
Boshoverweg 35 A
6002 AL Weert
contact@hewo.nl
00(31) 495541011
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                — Bestelnummer :

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :


— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


— Datum(DD-MM-YYYY):